Polityka prywatności "E-NAGRODY"


1. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z prowadzeniem Serwisu internetowego www.e-nagrody.com.pl oraz udostępnianiem Klientom i Użytkownikom Systemu „E-nagrody”, my – Pro.fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie – jako administrator zbieramy i przetwarzamy dane osobowe. „Polityka prywatności” opisuje m.in. zasady oraz cele przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników. Polityka zawiera również informacje o plikach cookie stosowanych w naszym Serwisie.

2. DEFINICJE

Poniżej zebraliśmy istotne pojęcia, które są używane w Polityce Prywatności:

Administrator - osoba lub podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. O ile w Polityce nie wskazano inaczej, administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i Systemu „E-nagrody”, jesteśmy my – czyli Pro.fill.
Akcja Promocyjna - konkurs, sprzedaż premiowa, promocja, program lojalnościowy, program partnerski lub inne podobne działanie promocyjne realizowane przez Klienta, w którym Uczestnikom są przyznawane E-nagrody.
Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
E-nagrody - elektroniczny bon, voucher, kupon lub podobny instrument w formie kodu lub pliku przeznaczonego do dystrybucji elektronicznej (np. e-mail, SMS), umożliwiający częściową albo całkowitą zapłatę za towar lub usługę z asortymentu podmiotu trzeciego (tzw. akceptanta) albo uprawniający do uzyskania rabatu na zakup towarów lub usług od podmiotu trzeciego (tzw. akceptanta).
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Pro.fill umowę dotyczącą obsługi przez Pro.fill E-nagród na potrzeby Akcji Promocyjnej.
Polityka - niniejsza "Polityka Prywatności".
Pro.fill - Pro.fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319345, NIP: 6792995414, e-mail: profill@profill.com.pl.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis - połączony z Systemem serwis internetowy prowadzony przez Pro.fill pod adresem www.e-nagrody.com.pl.
System - system informatyczny opracowany i utrzymywany przez Pro.fill, umożliwiający obsługę procesów biznesowych związanych z E-Nagrodami, w tym zamawianie i dystrybucję E-nagród na potrzeby Akcji Promocyjnych realizowanych przez Klientów.
Uczestnik - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, biorąca udział w Akcji Promocyjnej lub zaproszona do udziału w Akcji Promocyjnej przez Klienta.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu i Systemu; Użytkownikiem może być zarówno Uczestnik, jak i Klient lub przedstawiciel takich osób.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z naszego Serwisu i Systemu, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe. Dane przetwarzamy przede wszystkim na potrzeby świadczenia poszczególnych usług drogą elektroniczną (takich jak np. prowadzenie konta w Serwisie). W związku ze stosowaniem plików cookie zbieramy również informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie.
Szczegółowe cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, zależą od tego, do jakiej kategorii osób, których dane dotyczą, należy Użytkownik (np. czy jest Uczestnikiem Akcji Promocyjnej albo przedstawicielem Klienta albo czy jest osobą odwiedzającą Serwis bez rejestracji), oraz z jakich funkcjonalności Serwisu korzysta Użytkownik. Dalsze informacje znajdują się poniżej.

3.1. UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNYCH

[Pro.fill jako podmiot przetwarzający]
Ze względu na zasady funkcjonowania naszego Serwisu i Systemu, Twoje dane osobowe zostają zapisane w naszym Systemie przez Klienta, który realizuje Akcję Promocyjną, w której bierzesz udział. Naszym Klientem może być organizator Akcji Promocyjnej albo jego podwykonawca (np. agencja marketingowa obsługująca Akcję Promocyjną dla swojego Klienta).
Nasz Klient albo - w danym wypadku - inny podmiot trzeci odpowiedzialny za organizację Akcji Promocyjnej przetwarza Twoje dane osobowe jako administrator dla swoich własnych celów (takich jak np. realizacja Akcji Promocyjnej, wykonanie swoich zobowiązań dotyczących nagród w Akcji Promocyjnej). W powyższej sytuacji informacji o przetwarzaniu danych osobowych udziela Ci nasz Klient albo inny podmiot trzeci, w którego Akcji Promocyjnej bierzesz udział.
Na podstawie stosownej umowy zawartej z Klientem przetwarzamy Twoje dane osobowe w imieniu tego Klienta lub - w danym - wypadku - w imieniu innego podmiotu trzeciego będącego administratorem. Dane przetwarzamy w związku z dostarczaniem i obsługą E-nagród w Akcji Promocyjnej. W tym zakresie działamy w imieniu administratora i jesteśmy tzw. podmiotem przetwarzającym. Np. gdy wysyłamy Ci zamówioną E-nagrodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w imieniu organizatora Akcji Promocyjnej, który jest w tym wypadku administratorem (chyba że wskazano inaczej).

[Pro.fill jako administrator]
Posiadanie konta w naszym Serwisie umożliwia Ci (lub – jeśli dotyczy – podmiotowi, który reprezentujesz) branie udziału w różnych Akcjach Promocyjnych realizowanych przez naszych Klientów (możliwość uczestnictwa w takich Akcjach Promocyjnych zależy od regulaminów lub zasad poszczególnych akcji, w tym np. otrzymania zaproszenia od organizatora, na co nie mamy wpływu). Dzięki posiadaniu konta możesz korzystać z usług, które świadczymy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Z chwilą, gdy aktywujesz swoje konto w naszym Serwisie , będziemy – jako administrator – przetwarzać Twoje dane osobowe, przypisane do tego konta (np. imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o Twoich zamówieniach na E-nagrody) w następujących celach:

 • W celu prowadzenia Twojego konta w Serwisie i świadczenia Ci innych usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisanych w regulaminie Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania zawartej z nami umowy, gdy jesteś stroną tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), albo nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu konta i świadczeniu usług drogą elektroniczną dla organizacji, którą reprezentujesz – gdy prowadzimy konto lub świadczmy usługę dla Uczestnika niebędącego osobą fizyczną (np. dla spółki).
 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i sposobu korzystania z konta i Serwisu w celu ulepszania Serwisu i poprawy jego funkcjonalności.
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Twoimi lub naszego Klienta, dotyczącymi świadczonych przez nas usług i dostarczania E-nagród – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw i interesów gospodarczych.
Twoje dane osobowe przypisane do konta co do zasady otrzymujemy od naszego Klienta, który realizuje Akcję Promocyjną i zaprosił Cię do aktywacji konta. Jeśli jednak Twoje dane widoczne w procesie aktywacji konta są nieaktualne, prosimy Cię o ich zaktualizowanie. Podanie danych w związku z aktywacją Konta jest dobrowolne, ale niezbędne do posiadania konta w naszym Systemie.

3. 2. KLIENCI (ORGANIZATORZY AKCJI PROMOCYJNYCH)

W związku z założeniem konta w Systemie przeznaczonego dla Klienta (konto organizatora), przetwarzamy dane osobowe Klienta lub jego prawnych reprezentantów albo upoważnionych członków personelu (np. koordynatorów wyznaczonych do obsługi konta organizatora) przede wszystkim w celu prowadzenia konta i świadczenia innych usług drogą elektroniczną.
Dla uproszczenia w Polityce prywatności mówimy o „koncie organizatora”, jednak obejmuje to zarówno sytuację, w której nasz Klient organizuje Akcję Promocyjną we własnym imieniu (jest formalnym organizatorem Akcji Promocyjnej), jak też gdy obsługuje Akcję Promocyjną w imieniu podmiotu trzeciego, nie będąc formalnym organizatorem Akcji Promocyjnej (np. agencja marketingowa, która jako podwykonawca zamawia E-nagrody na potrzeby Akcji Promocyjnej swojego klienta).
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

[Klienci będącymi osobami fizycznymi]
Jeśli jesteś Klientem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy dane osobowe przypisane do Twojego konta w następujących celach:

 • W celu prowadzenia Twojego konta organizatora w Serwisie i świadczenia Ci innych usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisanych w regulaminie Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dotyczącej prowadzenia konta organizatora i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i sposobu korzystania z konta i Serwisu w celu ulepszania Serwisu i poprawy jego funkcjonalności.
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw i interesów gospodarczych.
Podanie nam danych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do posiadania konta.

[Reprezentanci Klientów i upoważniony personel Klientów]
Jeśli jesteś reprezentantem Klienta (np. prezesem zarządu spółki, wspólnikiem, prokurentem) lub upoważnionym członkiem personelu naszego Klienta, wyznaczonym przez Klienta do obsługi konta organizatora w naszym Systemie, przetwarzamy dane osobowe przypisane do Twojego konta w następujących celach:
 • W celu prowadzenia konta organizatora w Serwisie i świadczenia Klientowi innych usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisanych w regulaminie Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykonaniu umowy zawartej z Klientem, dotyczącej prowadzenia konta organizatora i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i sposobu korzystania z konta i Serwisu w celu ulepszania Serwisu i poprawy jego funkcjonalności.
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw i interesów gospodarczych.
Podanie nam danych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do posiadania konta. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe przypisane do konta organizatora otrzymujemy od naszego Klienta (np. Twojego pracodawcy, który wyznaczył Cię do obsługi konta organizatora w Systemie).

3. 3. OSOBY ODWIEDZAJĄCE SERWIS

Gdy przeglądasz nasz Serwis, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje o Twoim urządzeniu (np. komputerze) i informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Informacje te są zapisywane w logach systemowych, czyli w specjalnych plikach służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną. Takie informacje mają charakter techniczny, są nam potrzebne m.in. do administrowania Serwisem, a celem ich pozyskiwania nie jest identyfikowanie kogokolwiek. Jednak niektóre informacje mogą stanowić dane osobowe (np. adres IP). Logi systemowe obejmują m.in.:

 • czas zdarzenia,
 • rodzaj zdarzenia i jego identyfikator,
 • adres IP Użytkownika,
 • nazwę stacji Użytkownika (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP),
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli przekierowanie do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • strony Serwisu, które były odwiedzane przez Użytkownika i przeglądane zasoby Serwisu,
 • czas nadejścia zapytania na serwer i wysłania odpowiedzi,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy przeglądaniu Serwisu.
Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z usprawnieniem świadczenia usług w ramach Serwisu. Przetwarza te dane również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Systemu oraz zarządzania tym Systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowego i bezpiecznego działania Serwisu oraz na tworzeniu ogólnych analiz i statystyk służących ulepszaniu Serwisu. W dzienniku logów serwera WWW przechowujemy chronologiczny zapis zapytań HTTP kierowanych do serwera, na którym działa nasz Serwis.

3. 4. FORMULARZ KONTAKTOWY

W niektórych miejscach w Serwisie zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami i wysłania do nas zapytania przy wykorzystaniu elektronicznego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail , które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne – nie jest obowiązkiem prawnym ani umownym. Jednak bez podania wymaganych danych nie można wysłać zapytania. Podanie pozostałych danych jest opcjonalne, ale może nam pomóc w jego obsłużeniu i udzieleniu odpowiedzi.
Dane osobowe zebrane za pomocą naszego formularza są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, w tym identyfikacji nadawcy i obsługi zapytania. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze zapytań.


4. COOKIES

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera czy smartfona). Wykorzystywane są one przede wszystkim do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, poprawy jakości jego działania, optymalizacji wyświetlania Serwisu pod kątem parametrów urządzenia i przeglądarki Użytkownika oraz do celów analitycznych i statystycznych, a także w celu obsługi określonych funkcjonalności. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej - np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i jego ustawień dotyczących przeglądania.
Informacje zebrane przez cookies nie służą bezpośrednio do identyfikacji Użytkownika. Jednak mogą one obejmować informacje, które w niektórych przypadkach, zwłaszcza w połączeniu z innymi danymi, umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby (dane osobowe), takie jak np. adres IP czy identyfikatory plików cookie. W zakresie, w jakim w związku z użyciem w Serwisie cookies dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych, dane są przetwarzane w celu udostępniania Serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO) oraz tworzenia analiz i statystyk służących jego ulepszeniu, ( na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie Serwisu, jego rozwój i ulepszanie. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika również z udzielenia przez Ciebie zgody na użycie cookies (zob. niżej).
Cookies mają różne okresy aktywności, po upływie których są automatycznie usuwane (wygasają) – chyba że Użytkownik wcześniej sam usunie te pliki. Niektóre pliki cookie mają charakter tymczasowy (są zapisywane tylko na czas wizyty w Serwisie lub nieco dłużej – np. 1 minutę) i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne cookies (np. Google Analytics, cookie dotyczący wyświetlania komunikatu o cookies) są przechowywane dłużej (np. przez kilka miesięcy) i mogą być usunięte poprzez ustawienia przeglądarki.

4.1. RODZAJE COOKIES

W Serwisie wykorzystujemy cookies serwisowe (pochodzące z naszego serwera) oraz cookies podmiotów trzecich (np. Google), świadczących dla nas różnego rodzaju usługi lub obsługujących określone funkcje (np. analityczne i statystyczne). W przypadku cookies pochodzących od podmiotów trzecich, podmioty trzecie uzyskują dostęp do informacji pozyskiwanych przez te pliki i wykorzystują je zgodnie z ich politykami prywatności.

4.2. COOKIES SERWISOWE

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu ułatwienia korzystania z Serwisu (dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Serwis). Lista cookies serwisowych znajduje się w tabeli poniżej.

Podmiot, który może uzyskiwać dostęp do cookies Rodzaj Nazwa pliku cookie Cel/funkcja Okres ważności
Pro.fill Niezbędne _profill_com_pl_session Autoryzacja i autentykacja (uwierzytelnienie) Użytkownika w Serwisie (pliki wykorzystywane również przed zalogowaniem do Serwisu) jak również przechowywanie informacji dotyczących sesji w Serwisie, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności Serwisu, w tym zamawiania E-nagród, oraz optymalizacji wyświetlania Serwisu. 1 rok
Pro.fill Niezbędne eu-cookies-notice-accepted Plik cookie wykorzystywany do obsługi powiadamiania o ciasteczkach. 9999 dni
Pro.fill Niezbędne mini_navbar Plik cookie używany do obsługi funkcjonalności zwijania i rozwijania menu w panelu administracyjnym Serwisu. 1 rok

4.3. COOKIES ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE
Serwis korzysta również z zewnętrznych plików cookie służących do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych - Google Analytics.
Google Analytics to narzędzie analityczne dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa własne pliki cookie (związane z urządzeniem, przeglądarką, adresem IP, działaniami Użytkownika) by mierzyć i raportować statystyki interakcji Użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z tego narzędzia. Google, zgodnie z jego polityką prywatności, nie wykorzystuje zebranych danych do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Zapisywanie cookies Google Analytics można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie przez Google Analytics danych pozyskiwanych przez cookies może być ponadto zablokowane poprzez pobranie i zainstalowanie specjalnej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.
Lista cookies analitycznych i statystycznych znajduje się w tabeli poniżej.

Podmiot, który może uzyskiwać dostęp do cookies Rodzaj Nazwa pliku cookie Cel/funkcja Okres ważności
Pro.fill/Google* Analityczny _ga Analityczny plik cookie używany do rozróżniania użytkowników, konfigurowany przez Google Analytics, narzędzia do gromadzenia danych na temat liczby odwiedzin oraz informacji o poruszaniu się Użytkowników w Serwisie. 2 lata
Pro.fill/Google* Analityczny _gat Analityczny plik cookie używany do ograniczania szybkości żądań. Plik pomaga identyfikować obszary, które wymagają udoskonalenia. 1 minuta
Pro.fill/Google* Analityczny _gid Analityczny plik cookie używany do rozróżniania Użytkowników, konfigurowany przez Google Analytics - narzędzie do gromadzenia danych na temat interakcji Użytkowników z Serwisem. 24 godziny
* Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl


4.4. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE
Zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookie oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Zgoda Użytkownika nie jest wymagana w odniesieniu do plików cookie niezbędnych do wykonania żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną (tj. w odniesieniu do takich cookies, bez których Serwis nie działa lub nie działa prawidłowo).
Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookie m.in. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookie. Użytkownik może za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej określić warunki przechowywania lub uzyskania dostępu do plików cookie, w tym może również całkowicie zablokować pliki cookie pochodzące z Serwisu, jak również usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookie. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookie. Zgoda na wykorzystywanie plików cookie może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika (np. poprzez wyczyszczenie historii cookie i wyłączenie akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki). Wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i ustawień przeglądarki zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W razie braku zgody na pliki cookie „serwisowe” Serwis ze względów technicznych może nie funkcjonować w pełni prawidłowo.


5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane są przez nas przechowywane przez czas realizacji umowy dotyczącej prowadzenia konta w Systemie i świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – dane przetwarzamy dopóty, dopóki istnieje prawnie uzasadniony interes uzasadniający przetwarzanie, chyba że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Wówczas dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia takich roszczeń, w stosunkach między przedsiębiorcami okres ten wynosi – co do zasady – trzy (3) lata, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. W stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentem okres ten jest dłuższy i wynosi – co do zasady – sześć (6) lat, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


6. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe będziemy niekiedy ujawniać zewnętrznym podmiotom, z którymi współpracujemy. Będą to w szczególności dostawcy odpowiedzialni za obsługę naszych systemów informatycznych, dostawcy usług IT (np. hosting, e-mail), podmioty świadczące dla nas usługi prawne lub audytorskie.
Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji, które dotyczą Ciebie właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, zgodnie z przepisami RODO.
Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić w związku z korzystaniem w Serwisie z usługi Google Analytics. Google Analytics to usługa dostarczana przez spółkę Google LLC z USA. Usługa ta służy do tworzenia analiz i statystyk związanych z monitorowaniem sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Google Analytics nie służy do przetwarzania danych, które bezpośrednio identyfikują kogokolwiek. Niektóre dane wykorzystywane przez usługę Google Analytics, takie jak adres IP czy identyfikatory plików cookie, mogą jednak zostać uznane za dane osobowe. W odniesieniu do USA Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Dlatego w zakresie, w jakim w związku z korzystaniem z Google Analytics dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, podstawą takiego przekazania są zawarte przez Administratora standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE). Z decyzją można zapoznać się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.


8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii);
 • prawo żądania od Administratora sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych: jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. komputerowo), osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać przekazania swoich danych osobowych, które nam dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (komputerowego);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych: w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. KONTAKT
Kontakt z Pro.fill jest możliwy poprzez adres e-mail: profill@profill.com.pl, telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu: +12 296 10 20, jak również pisemnie na adres siedziby Pro.fill: ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków.


10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.